Omdat je van waarde bent!

MR en GMR

 
Sinds 1992 bestaat de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Hierin staat dat elke school naast het bevoegd gezag een Medezeggenschapsraad (MR) dient te hebben. In de MR zitten ouders en onderwijzend personeel. Onze MR bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden (personeelgeleding).
Oudergeleding MR: Mevrouw Slootweg (voorzitter) (timsim23@hotmail.com )
                             De heer Grolleman (henrigrolleman@hotmail.com)
                             Mevrouw Morillas          (morillas@concepts.nl)
                            (aanspreekpunt voor ouders)
Personeelsgeleding MR: vacature..
                            Juf Tijhof (secretaris) (m.tijhof@jfschool.nl)
                            Juf Postma (a.postma@jfschool.nl)
De MR is aan de school verbonden om de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel zo goed mogelijk te behartigen. De MR houdt zich actief bezig met het schoolbeleid. Zij kan de schoolleiding gevraagd of ongevraagd adviseren op allerlei gebieden die te maken hebben met de school.
Voor een aantal schoolzaken heeft de MR instemmingbevoegdheid. Dit houdt in dat de MR hiermee moet instemmen voordat de school deze schoolzaken kan uitvoeren. Enkele voorbeelden zijn: de schoolgids, het schoolplan, het bestuursformatie plan, het schoolveiligheidsplan, het jaarverslag.
De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Voor de MR vergadering wordt de directeur van de school uitgenodigd om de te behandelen stukken toe te lichten en de vragen te beantwoorden.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft voor de MR kunt u MR-leden natuurlijk
persoonlijk aanspreken.
Per email kunt u de MR ook benaderen: m.tijhof@jfschool.nl
 
Uit de medezeggenschapsraden van alle PCPO-scholen in Rijssen wordt een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Dit orgaan houdt zich met name bezig met het gevoerde bovenschoolse bestuursbeleid. Namens onze MR zitten meester Janssen (a.janssen@jfschool.nl) (personeelsgeleding) en Dhr. Grolleman (renaterutterkamp@hotmail.com ) (oudergeleding) in de GMR.

Het jaarverslag van de MR 2015-2016 is te vinden onder het kopje formulieren en documenten.

Contact gegevens

Voor eventuele vragen?

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u graag meer informatie over de Johan Frisoschool? Neem gerust contact met ons op:

Johan Frisoschool Rijssen
  • Joh. Vermeerstraat 8
  • 7462 BN Rijssen