Omdat je van waarde bent!

Zorg voor de kinderen

 
Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS)
Het is heel belangrijk om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Voor een aantal vakgebieden doen we dat met behulp van Cito-toetsen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we Kanvas. Ook worden bij de creatieve- en persoonsontwikkeling de waarnemingen van de leerkrachten gebruikt.
 
In de kleuterperiode gebruiken we de Kleuter-Observatie-Lijst. We bekijken dan de volgende ontwikkelingen: sociaal-emotioneel, gedrag, motoriek, spraak/taal en cognitief. De bevindingen worden genoteerd op de leerling volgkaart. Deze kleuterobservatielijst wordt in de kleuterperiode drie a vier maal afgenomen. In groep 1 en 2 wordt eenmalig de Citotoets Taal , Rekenen, Kleuren en vormen, Lichaamsdelen afgenomen. Voor de groepen 3 t/m 8 bestaat het LOVS uit toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spellingsvaardigheid, woordenschat en rekenen.
 
Naast deze toetsen gebruiken we toetsen die horen bij de lesmethodes. Via groeps- en leerlingbesprekingen komen leerlingen in de zorglijn terecht. Het gaat om kinderen waarbij het gedrag, de prestaties in de klas of de uitslagen van de toetsen aanleiding geven om extra maatregelen te treffen.
 
Intern begeleider (IB-er)
Een bijzondere functie is die van de Intern begeleider. Voor onze school is dat juf Getkate. Zij is belast met de extra zorg voor kinderen die dat nodig hebben. Ze test kinderen en helpt collega’s met het geven van de extra zorg. Zij bereidt de groeps- en leerlingbesprekingen voor en bewaakt de daarin genomen besluiten. Zij ontmoet in het ‘zorgplatform’ externe hulpverleners, zoals de schoolbegeleider en de collegiale consulent van het speciaal onderwijs, om voor de leerlingen, waarvoor dat nodig is, extra hulp in te roepen. Drie keer per jaar neemt ze met de groepsleerkrachten alle leerlingen door met het oog op extra zorg. Zij onderhoudt ook de contacten buiten de school met bijvoorbeeld de schoolarts en interne begeleiders van andere scholen. In voorkomende gevallen wordt samengewerkt met de schoolarts en hulpverlenende instanties zoals Dimence.
 
Het komt voor, dat we ouders aanraden, dat hun kind met een aangepast programma gaat werken bij één of meerdere vakken. We noemen dat een eigen leerweg. Kinderen halen dan via die eigen leerweg een eindniveau dat meer in overeenstemming is met hun mogelijkheden. Waar dit eindniveau ligt, is vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief dat voor deze leerling wordt opgesteld.
 
In een handelingsplan staan alle bijzondere activiteiten vermeld, die met een bepaald kind zullen worden ondernomen. Deze activiteiten worden uitgevoerd in een afgesproken periode en zijn toegesneden op de zorgsituatie van dat kind. Deze handelingsplannen worden in overleg met de ouders opgesteld.
 
Passend onderwijs
‘Geen kind tussen wal en schip’ is het motto van de overheid, om het onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij te geven. Daarbij wordt de positie van de ouders verder versterkt. Onze school werkt, met de andere scholen van PCPO samen met scholen uit Wierden, Enter en Notter om passend onderwijs goed te regelen. In de loop van dit schooljaar zal dit samenwerkingsverband naar verwachting opgaan in een groter geheel met Nijverdal/Hellendoorn en Vriezenveen. Drie samenwerkingsverbanden vormen zo een sterker geheel om passend onderwijs te realiseren. Eind 2013 moest de zogenoemde 1-loketgedachte door ieder schoolbestuur zijn vormgegeven. U meldt uw kind aan bij de (meestal dichtstbijzijnde) basisschool en uitgaande van de onderwijsbehoeften van uw kind wordt in overleg de beste school voor plaatsing bepaald.
 
Deze benadering betekent een enorme cultuuromslag: in plaats van de nadruk te leggen op wat een kind niet kan, is het vertrekpunt om zoveel mogelijk maatwerk te leveren en aan te sluiten bij wat uw kind wel kan en wat het nodig heeft !
 
Elke school gaat in een schoolondersteuningsprofiel aangeven hoe kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden begeleid. Op www.passendonderwijs.nl is de landelijke ontwikkeling te volgen en op school kunt u informeren hoever wij zijn in deze ontwikkeling.
 
Handelingsgericht werken (HGW)
Om te kunnen voldoen aan Passend Onderwijs, hebben we als team gekozen om handelingsgericht te gaan werken.
 
Daarbij zijn er de volgende uitgangspunten:

  • De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal;
  • Het gaat om afstemming en wisselwerking;
  • De leerkracht doet ertoe;
  • Positieve aspecten zijn van groot belang;
  • We werken constructief samen;
  • Ons handelen is doelgericht;
  • De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.


School-Ondersteunings-Team (SOT)
Op elke school wordt zo’n 5 a 6 keer per schooljaar een leerlingenbespreking gehouden door het schoolondersteuningsteam (SOT). Het SOT bestaat uit deskundigen van school en enkele externe deskundigen (bijvoorbeeld een orthopedagoog). Bij deze besprekingen is ook een maatschappelijk werkende betrokken. Dit bevordert een integrale kijk op de leerlingenzorg. Namens onze school zijn vertegenwoordigd: Juf Getkate (IB-er), Mevr. E. Brandsen (schoolbegeleider van ‘Centraal Nederland’), Mevr. A. Wolterink (Elimschool), Mevr. R. Brinks (GGD) en dhr. P. Johanningmeijer (AMW).

 
Binnen dit team worden problemen bij kinderen tijdig gesignaleerd, waardoor minder gebruik hoeft te worden gemaakt met zwaardere zorg, zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg. In het SOT worden ‘zorgleerlingen’ besproken en, indien nodig, wordt een handelingsadvies uitgebracht. Tussendoor kunnen scholen een beroep doen op vaste contactpersonen van welzijns- en zorginstellingen om over probleemsituaties bij leerlingen te overleggen.
 
Ook kan het algemeen maatschappelijk werk (AMW) hulpverleningsgesprekken aanbieden aan ouders en/of kinderen. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor bespreking in het SOT. Dit kan via de groepsleerkracht, maar ook via de Intern Begeleider. Samen willen we proberen om zo snel mogelijk hulp te bieden, die hulp zo licht mogelijk te houden en zo dicht mogelijk bij huis te laten plaatsvinden.
 
Mocht u meer informatie willen over de organisatie van de zorg op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Getkate. Zij zal u graag verder informeren.

Contact gegevens

Voor eventuele vragen?

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u graag meer informatie over de Johan Frisoschool? Neem gerust contact met ons op:

Johan Frisoschool Rijssen
  • Joh. Vermeerstraat 8
  • 7462 BN Rijssen

Bekijk onze foto's

van de bijzondere momenten